Možnosti investovania

Investovanie do zlata a striebra
Sporenie na dôchodok
Sporenie pre Vaše deti
Pomoc pri poisťovaní

Informácia pre klienta

Ako neoddeliteľná príloha Záznamu z rokovania v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „zákon“). Sprostredkovateľ finančnej služby Samostatný finančný agent (ďalej len „SFA“) Obchodné meno, sídlo: MAXI PARTNERS, s.r.o., Sielnica 272, 962 31 Sliač Centrála: Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen IČO: 44647875 Zápis v obchodnom registri: Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo: 16191/S Registračné číslo v Registri NBS: 90597, číslo rozhodnutia: OPK-2318-1/2009 Zápis v podregistroch Registra NBS: poistenia alebo zaistenia, doplnkového dôchodkového sporenia Telefónne číslo na centrálu: +421 903 287 164 E-mail: centrála@maxipartners.sk Priebeh výkonu finančného sprostredkovania MAXIPARTNERS vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými poisťovňami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Zoznam, obchodné mená týchto poisťovní sú uvedené na internetovej stránke, www.maxipartners.sk/partneri. Obchodné mená a adresy poisťovní môže na žiadosť klienta spoločnosť MAXIPARTNERS poskytnúť klientovi písomne alebo elektronickou poštou. Finančná inštitúcia Finančnou inštitúciou sa rozumie najmä poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, alebo zaisťovňa, banka, pobočka zahraničnej banky, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, osoba poskytujúca spotrebiteľské úvery, ktorej činnosť si nevyžaduje povolenie Národnej banky Slovenska. Definícia klienta v zmysle § 5 Zákona Potenciálnym klientom je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva. Neprofesionálnym klientom je fyzická osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie alebo finančné poradenstvo pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti. Profesionálny klient je každý klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom. Profesionálny klient je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomného vyhlásenia. Zmluva o poskytnutí finančnej služby Pod Zmluvou o poskytnutí finančnej služby sa rozumie zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, ktorej predmetom je poskytnutie finančnej služby klientovi, najmä poistná zmluva, účastnícka zmluva a zamestnávateľská zmluva. Právne následky uzatvorenia zmluvy v zmysle § 33 ods. 3, písmeno a) Zákona Právnym následkom uzatvorenia zmluvy o finančnej službe je vznik práv a povinností klienta aj finančnej inštitúcie, vyplývajúcich zo zmluvy a obchodných podmienok. Zmluva o finančnej službe je záväzok oboch strán, respektíve právo na dohodnuté finančné plnenie na dohodnutú dobu. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Jednostranná úprava zmluvných podmienok nie je možná. Predčasné ukončenie zmluvy o finančnej službe ako aj neplnenie si záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, má zvyčajne za následok uplatnenie sankcií. Ochrana pred zlyhaním finančnej inštitúcie Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený vo viacerých rovinách. V prvom rade je dôležitý systém dohľadu Národnej banky Slovenska nad finančným trhom, ktorý môže do určitej miery zabraňovať možnému zlyhaniu finančnej inštitúcie. V sektore poistenia je systém ochrany zabezpečovaný vytváraním technických rezerv poisťovňou a systémom zaistenia ("poistenie poisťovne"). Pri investičnom životnom poistení je ochrana zabezpečená aj systémom správy aktív s funkciou depozitára. Dôležité informácie vyplývajúce z poistnej zmluvy Všetky podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú upravené podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy a poistných podmienok poisťovní. Poistná zmluva obsahuje všetky podstatné informácie, najmä: - poistné sumy a limity plnenia pre jednotlivé predmety poistenia; - rozsah poistenia a poistného krytia (voči akým rizikám sú jednotlivé predmety poistenia poistnou zmluvou kryté), aké predmety a riziká nie sú kryté a aké sú výluky z poistného plnenia; - výšku poistného, dátum jeho splatnosti, typ poistného (jednorazové alebo bežné poistné); - poistnú dobu a poistné obdobie; - práva a povinnosti poisťovne, poistníka aj poisteného; - aké podmienky zabezpečenia musí spĺňať predmet poistenia pre prípad krádeže, lúpeže či vandalizmu v poistení majetku alebo havarijnom poistení; -informáciu o tom, či sa v poistnej zmluve dohodlo, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovne a zároveň akým spôsobom; - výšku odkupnej hodnoty (finančná hodnota, ktorú pri poistení osôb poisťovňa vyplatí poistenému v prípade predčasného ukončenia poistenia); - ďalšie podmienky, napr. ako postupovať pri poistnej udalosti a pod.. Odplata za sprostredkovanie poistenia Pred vykonávaním finančného sprostredkovania bol neprofesionálny klient jednoznačne presným a zrozumiteľným spôsobom písomne alebo na inom trvanlivom médiu informovaný o existencii a povahe odmeny, ktorú prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie vo vzťahu k uzatváranej zmluve. Klient bol pred poskytnutím finančnej služby informovaný o jeho práve byť jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny. Ochrana osobných údajov a prehlásenia klienta Klient svoje osobné údaje poskytol samostatnému finančnému agentovi dobrovoľne na dobu určenú dĺžkou trvania zmluvného vzťahu a na dobu potrebnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených Zákonom. Poskytnuté osobné údaje a informácie o klientovi sa spracúvajú v rozsahu, v akom boli poskytnuté v zázname o rokovaní na základe oprávneného záujmu finančného agenta spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa pre účel sprostredkovania finančnej služby, pričom na spracúvanie osobných údajov ho oprávňuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracúvanie trvá po dobu 5 rokov od skončenia platnosti poistnej zmluvy uzavretej na základe vykonania tohto sprostredkovania poistenia, inak na dobu 10 rokov. Klient prehlasuje, že mu boli poskytnuté aj zvyšné informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto záznamu. Zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že všetky informácie v zmysle záznamu mu boli poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy, ktorej predmetom je sprostredkúvaný poistný produkt a že so všetkými informáciami uvedenými v zázname sa oboznámil a že prevzal kópiu záznamu. Klient berie na vedomie, že informácie nachádzajúce sa v tomto zázname poskytuje finančnému agentovi v zmysle Zákona a doplnení niektorých zákonov a že budú spracúvané v informačnom systéme finančného agenta, resp. poisťovne. Klient zároveň berie na vedomie, že tento záznam nie je návrhom na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle príslušných občianskoprávnych predpisov. Podávanie sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania Ak klient, potenciálny klient alebo akákoľvek iná dotknutá osoba (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je spokojná s vykonávaním finančného sprostredkovania, má právo podať sťažnosť, a to: a) písomne na adresu sídla spoločnosti, b) elektronicky na centrala@maxipartners.sk , c) ústne priamo v spoločnosti, pričom sa o tom vyhotoví písomná zápisnica v dvoch vyhotoveniach (pre každú stranu jeden exemplár) a podpíše ich oprávnená osoba aj SFA. Sťažnosť oprávnenej osoby musí obsahovať: a) identifikačné údaje oprávnenej osoby (podávateľa sťažnosti), b) špecifikáciu produktu alebo služby, ktorej sa sťažnosť týka, c) dôvody sťažnosti, d) doklady zdôvodnujúce sťažnosť. Z dôvodu, že neexistuje osobitná právna úprava pre spory zo sprostredkovania finančných služieb v SR, oprávnená osoba sa môže mimosúdne dohodnúť na riešení vzniknutého sporu spôsobom podľa zákona c. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov, alebo podľa zákona c. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. V každom prípade ostáva oprávnenej osobe možnosť domáhať sa svojho práva aj súdnou cestou.
Webhosting HostCreators | Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Admin